Search This Blog

Wednesday, 22 June 2011

yantra and Mantra for each planet

Mantra for each planet
 
Surya (Sun) Image  7000 times
Surya Yantra
Om Hram Hrim Hraum Sah Suryaya Namah
 
Bhaskaraya Vidmahe mahadutyathikaraya deemahi
Tanmo Aditya prachodayat
 
 
Chandra (Moon) Image 11000 times
Chandra Yantra
 
Om Shram Shrim Shraum Sah Chandramase Namah
 
Padma Dwajaya Vidmahe Hemaroopaya deemahi
Tanmaspoma prachodayat
 
Mangal / Kuja (Mars) Image 10000 times
Mangal Yantra
 Om Kram Krim Kraum Sah Bhaumaya Namah
 
Seera Dwajaya Vidmahe vittahastaya deemahi
Tanmo Bhowma prachodayat
 
 
Bhudha (Mercury) Image 4000 times
Budha Yantra
Om Bram Brim Braum Sah Budhaya Namah

Rowgineyaya vidmahe chandraputraya deemahi
Tanmo Bhada prachodayat
 
Guru (Jupiter) Image 19000 times
Guru Yantra
Om Gram Grim Graum Sah Brihaspatye Namah
 
Vrushba dwajaya vidmahe Grunihastaya deemahi
Tanmo Guru prachodayat
 
Shukra (Venus) Image  6000 times
Shukra Yantra
Om Dram Drim Draum Sah Shukraya Namah
 
Tatpurushaya vidmahe swetavarnaya deemahi
Tannasukra prachodayat
 
Shani (Saturn) Image  23000 times  
Shani Yantra
Om Pram Prim Praum Sah Shanaishcharaya Namah
 
Kaka dwajaya vidmahe khadgahastaya deemahi
Tanmo manta prachodayat
 
Rahu (Dragon Head) Image 18000 times
Rahu Yantra
Om Bhram Bhrim Bhraum Sah Rahave Namah
 
Nakadwajaya vidmahe padmahastaya deemahi
Tanmo Rahu prachodayat
 
Ketu (Dragon Tail) Image 18000 times
Ketu Yantra
Om Sram Srim Sraum Sah Ketve Namah
 
Aswadwajaya vidmahe soolahastaya deemahi
Tannuketu prachodayat
 

No comments:

Post a Comment