Search This Blog

Wednesday, 18 September 2013

नवग्रह पूजा मंत्र      नवग्रह पूजा मंत्र
                        

               
              ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्त्कारि
                   भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च !
               गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव:
                   कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं !!


                   !! प्रातः प्रार्थना !!

           ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते !
               पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते  !

No comments:

Post a Comment