Search This Blog

Friday, 12 August 2011

NavgrahaNavgrah Mantras

The Sun Mantra: -       Om hram hrim hraum sah suryay namah.

The Moon Mantra: -     Om shram shrim shraum sah chandramase namah.

The Mars Mantra: -      Om kram krim kraum sah bhaumaye namah.

The Mercury mantra:-  Om bram brim braum sah budhaya namah.

The Jupiter mantra: -   Om gram grim graum sah gurve namah.

The Venus mantra: -    Om dram drim draum sah shukray namah.

The Saturn mantra: -   Om pram prim praum sah shanay namah.

The Rahu Mantra: -      Om bhram bharim bharaum sah rahve namah.

The Ketu mantra: -      Om stram strim straum sah ketve namah.

No comments:

Post a Comment