Search This Blog

Saturday, 6 August 2011

* सूर्य देव मन्त्र ~


* सूर्य  देव  के  सामान्य  मन्त्र  :     
          " ॐ  घृनिः  सूर्याय  नमः "

* सूर्य  देव  के  बीज  मन्त्र   :                  
                     "   ॐ  ह्राम  ह्रीम  ह्रौम   सः  सूर्याय  नमः  "

*  सूर्य  देव  के  गायत्री  मन्त्र   : 
               "   ॐ  आदित्याय  विदमहे  प्रभाकराय   धीमहि  तन्नो  सूर्यः  प्रचोदयात  "

* सूर्य  देव  के  वैदिक  मन्त्र  :
                     "  ॐ  आकृष्नेन  रजसा  वर्तमानो  निवेशय्न्न्मृतम  मर्त्यंच  !
                       हिरण्येन  सविता  रथेन  देवो  याति  भुवनानि  पश्यन  !! "

* सूर्य  देव  के  पौराणिक  मन्त्र   :
                " ॐ  जपाकुसुमसंकाशं   काश्यपेयं  महाद्युतिम  ! 
               तमो S रि  सर्वपापघ्नं  प्रनतो S स्मी  दिवाकरम  !! 

* सूर्य  देव  के  ध्यान  मन्त्र   :  
               "  पद्मासन:   पद्मकर : पद्मगर्भ :  समद्युतिः !
                    सप्ताश्चः सप्तरज्जुश्च  द्विभुजः  स्यात सदारविः !!"

No comments:

Post a Comment