Search This Blog

Friday, 29 July 2011

Tantrika Navagraha Mantra

By Sanjay Rath
Sun | Ruby
ॐ ह्सौः श्रीं आं ग्रहाधिराजाय आदित्याय स्वाहा॥
om hsauḥ śrīṁ āṁ grahādhirājāya ādityāya svāhā ||
Moon | Pearl
ॐ श्रीं क्रीं ह्रां चं चन्द्राय नमः॥
om śrīṁ krīṁ hrāṁ caṁ candrāya namaḥ ||
Mars | Red Coral
ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा॥
aiṁ hsauḥ śrīṁ drāṁ kaṁ grahādhipataye bhaumāya svāhā ||
Mercury | Emerald
ॐ ह्रां क्रीं टं ग्रहनाथाय बुधाय स्वाहा॥
om hrāṁ krīṁ ṭaṁ grahanāthāya budhāya svāhā ||
Jupiter | Yellow Sapphire or Topaz
ॐ ह्रीं श्रीं ख्रीं ऐं ग्लौं ग्रहाधिपतये बृहस्पतये ब्रीं ठः ऐं ठः श्रीं ठः स्वाहा॥
om hrīṁ śrīṁ khrīṁ aiṁ glauṁ grahādhipataye bṛhaspataye brīṁ ṭhaḥ aiṁ ṭhaḥ śrīṁ ṭhaḥ svāhā ||
Venus | Diamond
ॐ ऐं जं गं ग्रहेश्वराय शुक्राय नमः॥
om aiṁ jaṁ gaṁ graheśvarāya śukrāya namaḥ ||
Saturn | Blue Sapphire
ॐ ह्रीं श्रीं ग्रहचक्रवर्तिने शनैश्चराय क्लीं ऐंसः स्वाहा॥
om hrīṁ śrīṁ grahacakravartine śanaiścarāya klīṁ aiṁsaḥ svāhā ||
Rahu | Hessonite
ॐ क्रीं क्रीं हूं हूं टं टङ्कधारिणे राहवे रं ह्रीं श्रीं भैं स्वाहा॥
om krīṁ krīṁ hūṁ hūṁ ṭaṁ ṭaṅkadhāriṇe rāhave raṁ hrīṁ śrīṁ bhaiṁ svāhā ||
Ketu | Cats Eye
ॐ ह्रीं क्रूं क्रूररूपिणे केतवे ऐं सौः स्वाहा॥
om hrīṁ krūṁ krūrarūpiṇe ketave aiṁ sauḥ svāhā||

No comments:

Post a Comment