Search This Blog

Friday, 8 July 2011

Navagraha Peeda Hara Stotra


Navagraha Peeda Hara Stothra

( Mantras for destroying the afflictions of the planets )
Surya Stotra
Grahanam Adiradithyo, Loka Rakshana Karakah
Vishamasthana Sambhootham, Peedam Harathu Me Ravih
Chandra Stotra
Rohineesa Sudha Moorthim, Sudhagathra Sudhasanah
Vishamasthana Sambhootham, Peedam Harathu Me Vidhuh
Kuja Stora
Bhoomi Putro Maha Thejo, Jagatha Bhayakrith Sada
Vishtikrith Vrishti Hartha Cha, Peedam Harathu Me Kujah
Budha Stotra
Uthpatharoopo Jagatham, Chandraputro Mahadyuthi
Soorya Priya Karo Vidwan, Peedam Harathu Me Budhah
Guru Stotra
Deva Manthri Vishalakshah, Sada Loka Hithe Rathah
Aneka Shishya Sampoornah, Peedam Harathu Me Guruh
Sukra Stotra
Daithya Mantri Gurusthesham, Pranadascha MahamathiH
Prabhusthara Grahanam Cha, Peedam Harathu Me Brighu
Shani Stotra
Soorya Putro Deergha Deho, Vishalaksha Siva Priyah
Mandachara Prasannatma, Peedam Harathu Me Shanih
Rahu Stotra
Aneka Roopa Varnaischa, Shathasotha Sahasra sa
Uthpatharoopo Jagatham, Peedam Harathu Me Thamah
Kethu Stotra
Mahasiro Mahavakthro, Deergha Dhamshtro Mahabalah
Athanushchordhwa Keshascha, Peedam Harathu Me Sikhih

No comments:

Post a Comment