Search This Blog

Tuesday, 19 July 2011

Nakshatras

Below given are the names of the 27 Nakshatras and a list of their other attributes. Kindly note that the list is not exhaustive.

Nakshatra
Lord
Yoni
Guna
Presiding Diety
1. Ashwini.
Ketu
Horse
Deva
Ashwini Kumar
2. Bhairini
Venus
Elephant
Manushya
Yama
3. Krittika.
Sun
Goat
Rakshasa
Agni
4. Rohini.
Moon
Serpent
Manushya
Brahma
5. Mrigasira.
Mars
Serpent
Deva
Soma
6. Ardra
Rahu
Dog
Manushya
Rudra
7. P.Vasu.
Jupiter
Cat
Deva
Aditi
8. Pushya
Saturn
Goat
Deva
Brihaspati
9. Aslesha.
Mercury
Cat
Rakshasa
Ahi
10. Magha.
Ketu
Rat
Rakshasa
Pitragana
11. P.Phalguni.
Venus
Rat
Manushya
Bhagya
12. U. halguni.
Sun
Cow
Manushya
Surya
13. Hasta.
Moon
Buffalo
Deva
Savita
14. Chitra.
Mars
Tiger
Rakshasa
Vishwakarma
15. Swati.
Rahu
Buffalo
Deva
Pawan
16. Visakha.
Jupiter
Tiger
Rakshasa
Satragni
17. Anuradha.
Saturn
Deer
Deva
Mitra
18. Jyestha.
Mercury
Deer
Rakshasa
Indra
19. Moola.
Ketu
Dog
Rakshasa
Nirriti
20. P.asadha.
Venus
Monkey
Manushya
Toya
21. U.asadha.
Sun
Mongoose
Manushya
Vishwadeva
22. Shravana.
Moon
Monkey
Deva
Hari
23. Dhanista.
Mars
Lion
Rakshasa
Vasu
24. Satabisa.
Rahu
Horse
Rakshasa
Varuna
25. P.Bhadra.
Jupiter
Lion
Manushya
Ajapada
26. U.Bhadra.
Saturn
Cow
Manushya
Abhibadhnu
27. Revati
Mercury
Elephant
Deva
Pushan

No comments:

Post a Comment