Search This Blog

Friday, 15 July 2011

जप मंत्र

जप मंत्र
1. ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुःशशि भूमिसुतो बुधश्च ।
2. गुरूश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वेग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ।
3. ओम सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ।
4. ओम सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो नमः

No comments:

Post a Comment