Search This Blog

Friday, 5 August 2011

SHRI VISHNU AVATAR AND DEITIES OF PLANETS

SHRI VISHNU AVATAR AND DEITIES OF PLANETS
Planet
Shri Vishnu Avatar
      Deities

SUN
MOON
MARS                                                           
MERCURY
JUPITER
VENUS
SATURN
RAHU
KETU
LAGNA
SHRI RAAM
SHRI KRISHNA
SHR I NARASIMHA
SHRI BUDDHA
SHRI VAMANA
SHRIPARASURAMA
SHRI KOORMA
SHRI VARAHA
SHRI MATSYA
SHRI KALKIN

   AGNI [FIRE]
   JALA [WATER]
  SKANDA  [KARTIKAYA]
   VISHNU
   INDRA
   SHACHI DEVI
   BRAHMA

No comments:

Post a Comment