Search This Blog

Friday, 15 July 2011

नव ग्रह, मंत्र 
Sun Sunday “Om Suryaya Namaha”
Or
“Om Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahe Dhiyo Yonah prachodayat”
Moon Monday “Om Chandraya Namaha”
Mars Tuesday “Om Mangalaya Namaha”
Or
“Om Angarakaya Namaha”
Mercury Wednesday “Om Budhaya Namaha”
Jupiter Thursday “Om Guruve Namaha”
Venus Friday “Om Shukraya Namaha”
Saturn Saturday “Om Shaneshcharaya Namaha”
Rahu   “Om Rahave Namaha”
Ketu   “Om Ketave Namaha”

No comments:

Post a Comment